Algemene voorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS

Deze website wordt beheerd door Garmundo B.V. ("wij") en de goederen die u koopt zullen door ons worden geleverd. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 70944555 met onze statutaire zetel te Beerseweg 45 te Cuijk. Ons BTW-nummer is NL858520382B01. 

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op klantenservice@garmundo.nl, telefonisch op het nummer + 31 (0)485319259 of schrijf ons op het bovenstaande adres. Garmundo B.V. is gecertificeerd door Trusted Shops en heeft zich ertoe verbonden de Trusted Shops gedragscode na te leven die op www.trustedshops.nl kan worden geraadpleegd.

2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruik en in overeenstemming met ons privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

3. BESTELLEN

U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "betalen". Door te klikken op "betalen" is uw bestelling geplaatst.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.Voordat de online-aankoop afgesloten wordt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld op onze website en moet de consument met deze algemene voorwaarden instemmen door het aanvinken van het betreffende vakje. Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn. Mocht het contract op elektronische wijze tot stand komen, zorgt de ondernemer voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdraging en zorgt hij voor een zo veilig mogelijke web-omgeving. Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via klantenservice@garmundo.nl. De contractuele taal is Nederlands. Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

4. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn. Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen in de winkelwagen worden geraadpleegd door uw postcode in te vullen. Deze worden tevens per e-mail bevestigd.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.  De ondernemer streeft ernaar om een vervangend artikel beschikbaar te stellen en zal de consument hiervan tijdig en begrijpelijk op de hoogte brengen. De kosten voor een eventuele retourzending van een vervangend artikel zijn voor Garmundo. Onjuist verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen door de consument aan Garmundo onverwijld te worden vermeld. Wij leveren in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst. Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd. Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren en we zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij ontvangst en uitvoering van de bestelling van de producten. Het genoemde geldt eveneens voor alle gegevens van de consument, die bij een bestelling in bezit van de ondernemer komen. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is. Levering zal geschieden op de plaats die door de consument aan Garmundo is medegedeeld.. De consument is ervoor verantwoordelijk, dat de plaats van levering goed toegankelijk is voor vrachtwagens van 7,5 tot 18t.In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het transportbedrijf/koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

6. BETALING

Betaling van goederen dient te geschieden in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven op de informatiepagina "Verzending en Betaling". In het geval dat een consument niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, nadat deze is gewezen op de tekortkoming in de betaling en Garmundo de consument daarop een redelijke tijdstermijn van 14 dagen heeft gegeven om aan de betalingsverplichting te voldoen, is Garmundo gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

7. HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Garmundo B.V, Beerseweg 45 5431LB te Cuijk (NL), klantenservice@garmundo.nl, Telefoon: + 31 (0)485 319 259) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. U dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De transportkosten van de zending komen op uw rekening waarbij de kosten voor goederen op pallets binnen Nederland en België geschat worden op maximaal €65,- per pallet. De kosten voor goederen per post zijn maximaal €15,-. Te retourneren producten zoals planten in pot of met kluit dienen in de tijd tussen ontvangst en retournering met zorg te worden behandeld om waardeverlies te voorkomen. Dit betekent dat deze producten met zorg uit de verpakking dienen te worden gehaald en van water te worden voorzien om schade en uitdroging  van de planten te voorkomen. De wijze van opslag van de planten tijdens de bewaarperiode van uiterlijk 14 dagen zullen duidelijk aan de consument worden gecommuniceerd door de ondernemer. Waardevermindering die is toe te wijzen aan onjuist(e) gebruik/opslag door de consument zullen aan de consument in rekening worden gebracht. Te retourneren goederen kunnen worden verzonden naar Garmundo B.V., Beerseweg 45, 5431LB te Cuijk. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben. Voor planten die worden geleverd als wortelgoed/ blote wortels of met kluit geldt derhalve geen herroepingsrecht daar ze beperkt houdbaar zijn en het niet verdragen om lang in een verpakking te blijven.
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; 
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

8. GARANTIE

Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is of deze beschadigd of defect is. Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden. Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

- voor een volledige terugbetaling zorgen
- voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
- naar uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen.

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten. De ondernemer staat ervoor in dat, de producten en/of diensten in overeenstemming zijn met het contract, in de aanbieding genoemde specificaties (waarbij alle aangegeven maten kleine afwijkingen tot 5 % kunnen hebben), de redelijke eisen aan de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de dag van totstandkoming van het contract geldige wet- en regelgeving. Wanneer overeengekomen, staat de ondernemer er ook voor in, dat het product voor een ander dan het normale gebruik geschikt is. Met het gebruik van afbeeldingen streeft de ondernemer ernaar om een zo goed als mogelijk beeld van de producten te verschaffen. De aard van producten brengt met zich mee, dat het geleverde (met betrekking op kleur en/of dichtheid) van de gebruikte afbeelding afwijken kan. De genoemde mogelijke afwijkingen geven de consument nimmer een recht of aanspraak in richting van de ondernemer. In het geval, dat de ondernemer, om welke reden dan ook, toch voor een schade aansprakelijk mocht zijn, zal deze schade ten hoogste het bedrag van de factuur (ex. btw) bedragen en in ieder geval nooit hoger zijn dan het bedrag dat de WA-verzekering van de ondernemer in het betreffende geval uitkeert. De ondernemer is nimmer voor een indirecte schade aansprakelijk, die eventueel uit het geleverde ontstaat. 

9. EIGENDOM

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken. De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

- in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
- in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

11. ALGEMEEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen. We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

13. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen. Garmundo heeft een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure die er als volgt uitziet:

  1. Klachten moeten tijdig en volledig en duidelijk omschreven aan de ondernemer te worden vermeld.
  2. Klachten worden doorgaans binnen 3 dagen en uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de klacht is ontvangen, behandeld en teruggekoppeld aan de consument. Indien dit niet mogelijk is vanwege een langere verwerkingstijd dan wordt dit binnen 14 dagen teruggekoppeld aan de consument waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer de klacht kan worden verholpen.
  3. Indien een klacht niet binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat kan worden beslecht door de Europese Commissie zoals hierboven kan worden gelezen.   

Mocht blijken, dat één of meer van de in deze algemene voorwaarden gebruikte bepalingen in strijd met de geldige wet- en regelgeving zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De partijen verplichten zich in het bovengenoemde geval tot het overeenkomen van een vervangende bepaling voor de vervallen bepaling. Deze dient in elk in de geest van de vervallen bepaling te zijn. 

De algemene voorwaarden in PDF